اعضای هیئت مدیره

اعضاء هیأت مدیره

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره:

مهرعلی اقبالی

رئیس هیئت مدیره:

بهرنگ بنایی

عضو موظف هیئت مدیره:

حمیدرضا قنبری

عضو هیئت مدیره:

سروش مدبری

نایب رئیس هیئت مدیره:

محسن مشایخی