صاحبین سهام

نام سهامدار

درصد سهام

شرکت سرمایه گذاری پارسیان(سهامی خاص)

67 درصد

شرکت صبا تامین پارسیان(سهامی خاص)

32.67 درصد

شرکت آتیه پارسیس کیش(سهامی خاص)

0.30 درصد

شرکت معین پارسیان پارس(سهامی خاص)

0.03 درصد

شرکت صنایع مس پارسیان(سهامی خاص)

0.0003 درصد

شرکت توسعه ساختمانی پارسیان(سهامی خاص)

0.0003 درصد

شرکت گسترش ساختمانی لوتوس پارسیان(سهامی خاص)

0.0003 درصد