اکتشاف معادن

اکتشاف معدن، مجموعه‌‌ای از روش‌هایی است که کمک می‌کند تا یک منبع یا ذخیره با ارزش اقتصادی در رو یا زیر زمین با تخمین عیار، تناژ و هندسه آن تعیین موقعیت شود. هدف از اکتشاف تهیه مدل ریاضی از پیکره مورد نظر می باشد.عملیات  اکتشاف از  زمین شناسی شروع و به ارائه مدل ریاضی ختم می شود. مرحله های اکتشاف شامل شناسایی، پی جویی، اکتشاف عمومی، اکتشاف تفصیلی و اکتشاف حین استخراج می باشد. هدف از مرحله شناسایی تعیین مناطق مستعد و امیدبخش با استفاده از روش های ژئوفیزیک هوابرد و … در مقیاس های ناحیه ای می باشد. هدف از مرحله پی جویی تعیین محل مدل ریاضی است.هدف از اکتشاف عمومی برآورد ذخیره احتمالی است. هدف از مرحله اکتشاف تفصیلی برآورد ذخیره قطعی و هدف از اکتشاف حین استخراج حفاری های اضافی در مواردی که مدل ریاضی ایرادهایی دارد و تکمیل اکتشاف می باشد.هر یک از این مراحل شامل جمع آوری اطلاعات، مطالعات دفتری ، عملیات صحرایی و پردازش داده ها می باشد. مراحل مقدماتی اکتشاف شامل انتخاب محدوده ناحیه ، انجام کارهای اداری، جمع آوری و مطالعه اطلاعات موجود، تحویل گرفتن عکس های هوایی و نقشه ها، بازدید مقدماتی، برنامه ریزی و زمان بندی عملیات و استقرار مرکز عملیات می باشد.  شرکت پارسیس کانی با تیم اکتشافی با سابقه و رزومه قوی آماده انجام کلیه پروژه های اکتشافی می باشد.