استراتژی

استراتژی

استراتژی های محوری شامل موارد ذیل می باشد:

  • مولد سازی سرمایه ها، افزایش بهره وری منابع و زیرساخت ها
  • توسعه و افزایش توان ارائه خدمات مهندسی اکتشاف معادن و حفاری مغزه گیری به میزان 25 درصد نیاز سالیانه کل کشور
  • مدیریت بهینه هزینه ها و ایجاد انضباط مالی و اقتصادی
  • تولید دانش و استقرار نظام جامع آموزش و بومی سازی از طریق ارتباط موثر با دانشگاه ها، مراکز علمی و پژوهش
  • استقرار نظام جامع نگهداری و تعمیرات
  • استقرار و توسعه نظام ها و استانداردهای مدیریتی و سیستمی
  • تحلیل ریسک قراردادها و انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای سودمند داخلی و بین المللی
  • ايجاد ارتباط مؤثر با شرکت هاي داخلي و بین المللی و برنامه ریزی جهت انجام فعالیت های فنی مهندسی و تجاری برون مرزی و کسب بازارهای جدید
  • ايجاد زمينه شكوفايي خلاقيت در کارکنان از طريق توسعه فرهنگ مشاركت در جهت افزايش بهره وري و كاهش هزينه‌ها با هدف اقتصادي كردن توليد
  • و رعایت ارزش های سازمانی مشتمل بر ﺗﮑﺮﯾﻢ ﻫﻤﮑﺎران و ذﯾﻨﻔﻌﺎن، رضایت کارفرمایان و پیمانکاران، رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﮐﺎر اﯾﻤﻦ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺪون ﺣﺎدﺛﻪ، شخصیت حرفه ای و تخصصی و اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎري ،ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف،  صیانت و ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻣﻨاﻄق عملیاتی.