خدمات مهندسی

  • مطالعات زمین شناسی و اکتشافی محدوده های معدنی
  • اکتشافات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی
  • تهیه نقشه های زمین شناسی بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس
  • طراحی شبکه بهینه حفاری و حفر گمانه های اکتشافی
  • مدلسازی و تخمین ذخیره اندیسهای معدنی
  • پیش بینی تغییرات میانگین عیار سالیانه در طول عمر معدن
  • انجام حفاریهای ژئوتکنیکی معدنی و صنعتی
  • مشاوره در زمینه استخراج و طراحی معادن روباز زیرزمینی
  • مطالعات فنی و اقتصادی پروژه های صنعتی و معدنی
  • مکانیابی کارخانه های کانه آرایی و سد باطله معادن