پروژه شرکت ملی صنایع مس ایران

در سال ۱۳۹۹ قرارداد حفاری اکتشافی فی مابین شرکت پارسیس کانی با شرکت ملی صنایع مس ایران با عمق پیشنهادی ۱۲۰۰ متر منعقد گردید که تا پایان شهریور ماه سال 1401 به میزان 18,000 مترطول حفاری در سایت سریدون معدن مس سرچشمه انجام گردید.

در مهر ماه سال 1401 قرارداد جدید اجرای عملیات حفاری و مغزه¬گیری اکتشافی دو ساله، منعقد و طی آن تعداد سه کارگاه سرچشمه، چهارگنبد و زاوورک با دستگاه¬های حفاری فول هیدرولیک روتاری با سیستم وایرلاین عمیق زن تجهیز گردید.